A A A

Senior Day Care Center

Denný stacionár je miesto, kde môžu seniori stráviť čas v príjemnom prostredí v spoločnosti svojich rovesníkov a majú možnosť nadviazať nové priateľstvá, zabudnúť na samotu a vyplniť voľný čas.

Ide o sociálnu službu pre seniorov, ktorí žijú osamelo a potrebujú počas dňa pomoc, podporu, á zmysluplné naplnenie dňa. Tiež pre seniorov, ktorí žijú so svojou rodinou, ktorá sa im nemôže venovať po celý deň a zároveň ešte nepotrebujú umiestnenie do Zariadenia pre seniorov. Výhodou Denného stacionára je, že seniori nestratia kontakt s rodinou a ich príbuzní nemusia mať strach o ich zdravotný stav a bezpečnosť.

Počas dňa je pre seniorov pripravený celý rad záujmových, terapeutických, kultúrnych a duchovných aktivít. Zabezpečujeme záujmovú činnosť formou čítania kníh, spievania, počúvania hudby, pozerania filmov,  tréningov pamäte, tématických rozhovorov, prechádzok po okolí, hrania spoločenských hier a iných aktivít.

Denný stacionár vytvára miesto pre odpočinok, dohľad, starostlivosť a stravovanie (raňajky, desiata, obed, olovrant).  

Program v Dennom stacionári:

Od 07:00 – príchod do Denného stacionára

08:00 – raňajky

08:30 – doobedňajšie aktivity: čítanie dennej tlače, relaxačné cvičenia, spoločenské hry, rozhovory, záujmová prípadne individuálna činnosť. O 10:00 sa podáva desiata.

12:00 – obed a poobedňajšia siesta

14:00 – Poobedňajšie aktivity: spoločenské hry, tréning pamäte, počúvanie hudby, príp. individuálny program, individuálny príp. kolektívny program (spev, filmy, čítanie kníh). O 15:00 sa podáva olovrant.

Služby Denného stacionára je možné využívať aj na kratší čas – podľa možností a potrieb jednotlivca. Čas príchodu a dĺžku pobytu je možné individuálne dohodnúť.

Denný stacionár  podľa § 40 zákona č. 448/2008 Z. z. poskytuje sociálnu službu pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby na určitý čas počas dňa. Žiadateľ musí byť v dôchodkovom veku (nad 62 rokov) a musí byť posúdený obecným/mestským úradom a dosiahnuť minimálne II. stupeň odkázanosti na sociálnu službu

Kontakt: cssinfo@en.barlicka.sk

tel. č. +421 51 749 8850