A A A

2014

Margarétafest 2014

OZ Barlička zorganizovala 5. ročník festivalu zdravotne znevýhodnenej mládeže “MargarétaFest 2014“.  Na festivale sa predstavili talentovaní klienti zariadení z celého Slovenska i zo zahraničia. Festival MargarétaFest 2014 bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2014, a tiež v rámci grantového programu Tu žijeme a pomáhame, ktorý je grantovým programom Karpatskej nadácie a spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o., a zároveň v rámci nadačného programu pre Nádej 2014 v grantovej schéme zamestnaneckých projektov  Nadácie VÚB. Záštitu nad festivalom prevzal primátor mesta Prešov.

Ďakujeme aj ďalším sponzorom: Mesto Prešov, PKO Prešov, 3b s.r.o. – centrum športu a reklamy. Viac info na http://margaretafest2014.barlicka.com/.

 

Multisenzorická miestnosť

V rámci 1. Ročníka Grantového programu Dôvera, ktorý vyhlásila Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci so ZP Dôvera bola zriadená a vybavená multisenzorická miestnosť.

 

2013

Novoročné súťaženie

Malý projekt v rámci národného projektu KomPrax- Kompetencie pre prax, ktorý je zameraný na mladých ľudí s telesným a mentálnym handicapom vo veku od 18-30 rokov z OZ Barlička a ZOM Prešov.

Dvakrát meraj a raz klikni

V programe „Školy pre budúcnosť 2013“ Nadácia Orange prostredníctvom zážitkového učenia a vlastnej tvorivej činnosti žiakov Praktickej školy podporila žiakov k pochopeniu nástrah a zodpovednému prístupu k počítačom.

 

Svet na dosah

Nadácia pre deti Slovenska umožnila mladým zdravotne znevýhodneným ľuďom, ktorí navštevujú OZ Barlička, doplniť si svoje vedomosti v geografických a historických poznatkoch návštevou vybraných bezbariérových pamiatok mesta Prešov s odbornou sprievodkyňou.

Stará mama necvič sama

 v rámci jarnej výzvy Fondu GSK 2013 bol podporený projekt s cieľom zvýšiť kvalitu života a zlepšiť zdravotný stav senioriek aktívnym trávením voľného času: cvičením raz týždenne a realizáciou športového dňa.

 

Opora – IPRO 2013

V rámci programu OPORA Nadácie SPP môžeme realizovať individuálny plán rozvoja osobnosti pre našu Ivanu. Cieľom individuálneho plánovania je zvyšovanie samostatnosti, nezávislosti, zodpovednosti, skvalitnenie života so zreteľom na samostatný život.

Deň športovej zábavy a poznania

Nadácia SPP, Komunitná nadácia Bardejov, Asociácia komunitných nadácia Slovenska a iniciatíva Mladí mladým podporili prípravu sviatku športu a priateľstva zážitkovou formou.  Celodennú záujmovú činnosť v prírode plnú hier s využitím tematických plánov náučného chodníka.

Pamiatky Prešova interAktívne

 

Komunitná nadácia Veľký Šariš a Občianska voľba Pivovaru Šariš podporili pomoc seniorom, aktívne zapojenie do rôznych činností a zmysluplné trávenie voľného času. Našim cieľom bolo umožniť seniorom navštíviť pamätihodnosti mesta Prešov s odborným výkladom sprievodcu, čím získajú nové informácie a dostanú sa aj na miesta bežným ľuďom nedostupné. Úlohou seniorov  bude po návšteve každej kultúrnej pamiatky Prešova vytvoriť na počítači s využitím internetu krátku „správu“ o pamiatke, ktorú navštívili. Dochádza tak k zlepšovaniu počítačovej gramotnosti.

 

E-shop Radosť

Nadácia VUB podporila spustenie internetového predaja výrobkov chránenej dielne OZ Barlička prostredníctvom vytvorenia internetového obchodu. Našim zámerom je aj zvýšiť zručnosti práce s PC zdravotne znevýhodnených pracovníkov zapojením do procesu tvorby a prevádzky e-shopu. 

 

2012

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny podporilo vytvorenie nových sociálnych služieb v DSS a to pre ambulantnu a týždennu  formou. Cieľom bolo zlepšiť úroveň a kvalitu života osobám so zdravotným  a vekovým hendikepom, v modernom a dostupnom zariadení sociálnych služieb  OZ Barlička.

Margarétafest 2012

OZ Barlička zorganizovala 4. ročník festivalu zdravotne znevýhodnenej mládeže “MargarétaFest 2012“.  Na festivale sa predstavili talentovaní klienti zariadení z celého Slovenska i zo zahraničia. Festival sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a sponzorom: Mesto Prešov, PKO Prešov a 3b s.r.o. Viac info na http://margaretafest.barlicka.com/.

 

Práca  šľachtí  človeka

 

Nadácia SPP, Komunitná nadácia Bardejov, Asociácia komunitných nadácia Slovenska a iniciatíva Mladí mladým podporili projekt Práca  šľachtí  človeka, ktorého cieľom bolo priblížiť ťažko zdravotne postihnutým mladým ľuďom výrobu drevených hračiek, a to od prvej fázy návrhu hračky až po finálnu verziu výrobku.

 

Relaxačná zóna pre všetkých

Projekt bol podporený Komunitnou nadáciou Veľký Šariš, vďaka finančnej podpore Pivovaru Topvar v rámci 8.ročníka grantového programu OBČIANSKA VOĽBA PIVOVARU ŠARIŠ. Jeho cieľom bolo oživenie a zveľadenie okolia pri Centre mládeže Radosť, vybudovať zónu, ktorá by bola priestorom pre oddych, relax a zábavu všetkým, ktorí prejavia záujem.

 

Aj malý krok znamená pre nás veľa !

 

PwC Nadačný fond v Nadácii Pontis a Zamestnanecký grantový program Pomocná ruka podporili nákup rehabilitačného vybavenia a vybudovanie bezbariérového a protišmykového vstupu. Žiakom školy uľahčili pohyb a zlepšili ich zdravotný stav.

 

2011

Za počítač – strom

V rámci grantovej výzvy Komunitnej nadácie Veľký Šariš, pod záštitou spoločnosti Pivovary Topvar,  a.s. sme realizovali projekt Informačná technika pomáha – Stromy liečia. Cieľom grantovej výzvy je šírenie informačných technológií vo východoslovenskom regióne, ale aj zlepšovanie životného prostredia a  skrášľovanie verejných priestranstiev.

 

KomPrax -Kompetencie pre prax

Projekt s názvom Tvorme „My“ umožnil telesne a mentálne postihnutým mladým ľuďom vyskúšať si prácu v rôznych oddeleniach vo firme Baumax.

Divadelný projekt Materinská láska realizovalo divadlo Bavidlo,v ktorom účinkujú telesne a mentálne postihnutí herci. Predstavenie venovali seniorom pri príležitosti Októbra- mesiaca ucty k starším.

 

Hudobný projekt „Ja nič, ja muzikant“ umožnil zdravotne znevýhodnenej mládeži  prostredníctvom tvorivých dielní muzicírovať na ľahko ovládateľných melodických hudobných nástrojoch. Výsledkom je nahrávka nimi vytvorenej relaxačnej hudby.

Projekt Tvarujem, teda som prostredkúva mladým zdravotne postihnutým ľuďom kreatívnu techniku s tvarovacou hmotou a techniku zvanú enkaustika, teda maľovanie farebným voskom. Výsledky prác trojdňových tvorivých dielní (náušnice, prívesky…) môžete nájsť vystavené v našich priestoroch v OZ Barlička.

“Dedo Gusto, tak už skús to!”

Občianske združenie Barlička sa zapojilo do Jarnej výzvy Fondu GSK 2011 – „Seniori budú môcť žiť kvalitnejšie“ v rámci ktorej  bol schválený projekt „Dedo Gusto, tak už skús to“.

Hlavný cieľ  – zvýšenie počítačovej gramotnosti seniorov stretávajúcich sa v OZ Barlička s využitím podpory mladých zdravotne postihnutých ľudí, klientov OZ Barlička na princípe mentoringu.

Taktiež našou snahou je sprístupniť seniorom internet, prostredníctvom ktorého si budú vedieť vyhľadať pre nich potrebné a zaujímavé informácie.

 

2010

„S radosťou sa dokážeme zapojiť, dajte nám šancu!   

 

Občianske združenie Barlička od 1. 3. 2010 realizovalo nový projektus názvom

S radosťou sa dokážeme zapojiť, dajte nám šancu!“ podporeného z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Cieľom projektu je integrovať skupiny občanov vylúčené z trhu práce prostredníctvom manuálnych a praktických zručností  a pracovných návykov,  ktoré vytvárajú rovnosť príležitostí v prístupe  na trhu práce. Projekt je zameraný  na podporu zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie so špecifickým zameraním na proces skvalitňovania sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. O sociálnych službách.

 

BARLIČKA  –  dôležitý pilier  v oblasti poskytovateľov sociálnych služieb s kvalitnými ľudskými zdrojmi

 

Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia, iesto realizácie projektu : Prešov, Trvanie projektu: 08.2010 – 05.2012

 

Ciele projektu, hlavné aktivity: Zlepšenie poskytovaných služieb v OZ Barlička  jej profesionalizáciou  a zvyšovanie kvality jej ľudských zdrojov efektívnym vzdelávaním a modernizáciou služieb.

 

Everybody Sport

 

YOUTH IN ACTION PROGRAMME – Program Mládež v akcii – Program Młodzież w Działaniu , Akcja 1.2 – Inicjatywy Międzynarodowe.

 

Ciele programu:

  • podpora aktívneho občianstva mladých ľudí všeobecne, a najmä ich európskeho občianstva;
  • rozvíjanie solidarity a presadzovanie tolerancie medzi mladými ľuďmi, najmä na pestovanie sociálnej súdržnosti v Európskej únii;
  • podpora vzájomného porozumenia medzi mladými ľuďmi v rôznych krajinách;
  • prispievanie k rozvoju kvality podporných systémov pre činnosti mládeže a schopností organizácií občianskej spoločnosti v oblasti mládeže;
  • presadzovanie európskej spolupráce v oblasti mládeže.

 

MARGARÉTAFEST 2010

 

OZ Barlička zorganizovala 3. ročník festivalu zdravotne znevýhodnenej mládeže “MargarétaFest 2010“.  Na festivale sa predstavili talentovaní klienti zariadení z celého Slovenska i zo zahraničia. Festival sa uskutočnil vďaka finančnej podpore z Nadácie NDS: Hodina deťom a podpore iniciatívy Dobrá Krajina.

 

2009

 

MOSTY RADOSTI 

Nadačný fond Slovak Telekom podporil počítačovú gramotnosť vzdelávaním v IKT zručnostiach. Zabezpečíme samostatnosť, zmysluplnosť a aktiváciu doterajšieho života osôb doteraz  vylúčených zo spoločenského diania. Hlavným zámerom nášho projektu je integrácia mládeže so zdravotným a mentálnym postihom do spoločnosti. 

 

Prácou bez bariér k životu v Radosti

 

Cieľom projektu realizovaného s podporou Nadácie VUB je rozšíriť sortiment ponúkaných výrobkov o ďalšie druhy reklamných predmetov s potlačou. Účelom je vytvorenie pevnej trhovej pozície chránenej dielne pomocou nákupu nových technológií strojového zariadenia, čo umožní udržať už existujúce pracovné miesta a spolu s nárastom produkcie rozšíriť počet chránených pracovných miest o ďalšie.

 

Záhrada bez bariér – Záhrada Radosti

 

 s podporou Občianskej voľby pivovaru Šariš a Komunitnej nadácie Prešov je Záhrada radosti projektom pre zlepšenie životného prostredia, konkrétne záhrady v areáli základnej školy na ul. Matice slovenskej. Cieľom projektu je revitalizácia pôvodnej ovocnej záhrady. Chceme nahradiť staré a poškodené stromy a kríky, novými okrasnými drevinami a  vytvoriť bezbariérovú zónu pre zdravotne ťažko postihnuté deti a mládež.

 

Planéta Radosť 

 

Projekt pod názvom Planéta Radosť je zameraný na využitie kreatívneho a umeleckého potenciálu detí a mládeže, ktorí sú integrovaní v občianskom združení BARLIČKA  v Centre mládeže RADOSŤ a je podporovaný Nadáciou Hodina deťom. Poslaním projektu je:    búrať existujúce sociálne a komunikačné bariéry medzi hendikepovanými deťmi a mládežou a zdravými mladými ľuďmi,   bojovať s pocitmi menejcennosti, podporiť sebarealizáciu a rozvoj talentu u týchto mladých ľudí.

 

Staršie projekty v rokoch 2008 – 2003

 

S Radosťou k víťazstvám, kde niet porazených ! 

 

Realizáciou projektu s finančnou podporou Nadačného fondu Slovak Telekom  skvalitníme nielen vybavenosť našej počítačovej učebni, ale hlavne zvýšime dostupnosť a podporíme rozvoj informačných a vzdelávacích aktivít pre členov OZ Barlička a klientov Denného centra Radosť – DSS. 

 

Rekonštrukcia v Radosti

 

Projekt podporený z NEFO fondu PSK n.f. – Sociálna oblasť – výstavba, rekonštrukcia, oprava sociálnych zariadení a ich vybavenie. Cieľom podporeného a realizovaného projektu je rozšírenie a skvalitnenie  poskytovania sociálnej starostlivosti a komplexných sociálnych služieb v dennom pobytovom zariadení pre deti a mládež s telesným  a kombinovaným postihnutím   v Dennom  centra Radosť – DSS.  

 

S RADOSŤOU bližšie ku zdraviu

 

Vďaka podpore Nadácie SLSP sme mohli rozšíriť naše aktivity, posilniť rehabilitačné služby a tak aspoň čiastočne zlepšiť zdravotný stav našich imobilných klientov a členov. Cieľ projektu bolo zakúpenie masážneho kresla DF – 1688F3N.

 

Margarétafest 2008

 OZ Barlička zorganizovala 2. ročník festivalu zdravotne znevýhodnenej mládeže “MargarétaFest 2008“.  Na festivale sa predstavili talentovaní klienti zariadení z celého Slovenska i zo zahraničia. Festival sa uskutočnil vďaka finančnej podpore z Nadácie NDS: Hodina deťom, Občianska voľba Pivovaru Šariš a Komunitnej nadácii Prešov.

 

Život v Radosti

 

Občianske združenie Barlička úspešne ukončilo realizáciu projektu FSR- rozvoj lokálnej infraštruktúry pod názvom ŽIVOT V RADOSTI. Podporený projekt je zameraný na zateplenie strechy Centra mládeže Radosť, ktoré prevádzkuje Občianske združenie Barlička. Projekt chce podporiť aj celoročnú realizáciu doplnkového vzdelávacieho programu zameraného na  využitie a zdokonalenie  individuálnych schopností a záujmov telesne a zdravotne handicapovaných mladých ľudí pre ich uplatnenie v praxi a plnoprávne profesijné začlenenie medzi zdravých rovesníkov v spoločnosti a vytvorenie podmienok pre voľno časové aktivity týchto ľudí.

 

Cesta k radosti 

Vďaka finančnej podpore z Nadácie NDS: Hodina deťom, Občianska voľba Pivovaru Šariš a Komunitnej nadácii Prešov sme realizovali projekt Cesta radosti. Účastníci projektu sa zapoja do spoločných divadelných a hudobných  /tanečných, speváckych/  aktivít  s hudobnou skupinou Progres z Prešova a tak vytvoria a posilnia podmienky spoločenskej rovnosti.  

 

Práca v radosti

 

Vďaka finančnej podpore  Nadácie VÚB bude  zakúpené  potrebné strojové zariadenie – tampónovací stroj, ofsetový stroj, zariadenie pre sieťotlač, farebný kopírovací stroj a farebná tlačiareň do učebne PC. Cieľom projektu je nákupom strojového zariadenia rozšíriť sortiment ponúkaných výrobkov o reklamné predmety s potlačou.

 

Vláčik radosti

 

Vďaka finančnej podpore z Nadácie NDS: Hodina deťom, Občianska voľba Pivovaru Šariš a Slovenskej humanitnej rade, a spoločnosti Philip Morris sme realizovali projekt Vláčik radosti. Projekt je zameraný na využitie tvorivého a umeleckého potenciálu telesne postihnutých detí a mládeže integrovaných v Centre mládeže Radosť.

 

Radosť rozdávaním rastie

Vďaka projektu podporenému MInisterstvom práce, sociálnych vecí a rodiny sme mohli od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 realizovať nielen vzdelávacie aktivity, ale aj voľnočasové aktivity našich členov,. Okrem toho sme pokračovali v rekonštrukcii vnútorných priestorov Centra mládeže Radosť. 

Realizáciou projektu sa podarilo členom Občianskeho združenia Barlička opäť rozšíriť a posilniť šance hendikepovaným deťom a mladým ľuďom, v neposlednej miere častokrát aj ich rodičom  žiť svoj skutočný život plnšie, zmysluplnejšie, ale hlavne v pokoji a radostnejšie.

 

Margarétafest 2005

 

Občianske združenie Barlička  pripravilo svoj prvý festival pre zdravotne postihnutých umelcov MARGARÉTAFEST 2005 s podtitulom Jabĺčka pripravujú festival, za podpory NADÁCIE HODINA DEŤOM.

 

 

Divadlo Radosť na vozíčku 

 

Dramaturg Divadla A. Duchnoviča /DAD/  Vasil Turok pre spoluprácu s deťmi  nám  odporúčal  členku divadla Svetlanu Škovranovú, ktorá má bohaté skúsenosti s písaním a režírovaním hier pre deti a mládež. Tá s veľkým nadšením súhlasila  a k nej sa pridala aj mladá členka divadla Zuzana Haľamová,  ktorá spolu s lektorkou hudby v Centre RADOSŤ zabezpečovala pomocnú réžiu.

Divadelné predstavenie je realizované vďaka NADÁCII DETI SLOVENSKA s finančnou podporou Holandského kráľovstva v rámci projektu MATRA.

 

Jabĺčka -mladí muzikanti

 

Nadácia pre deti Slovenska – Hodina deťom podporila projekt Jabĺčka – mladí muzikanti. Cieľom je hľadať a rozvíjať spevácke talenty medzi mládežou s telesným  handicapom a integrovať ich do spoločnosti zdravých rovesníkov. Táto myšlienka našla podporu  u hudobných skupínu  MALÝ PRINC a BBCOUNTRY,  ktoré začali spolupracovať s OZ Barlička a zobrali si pod svoj patronát dve mladé talentované speváčky, Aničku a Simonu,  pre ktoré píšu pesničky   na mieru.