A A A

Practical School

Praktická škola poskytuje nižšie stredné vzdelanie ISCED 2C, ktoré je súčasťou základného vzdelania. Škola poskytuje vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakov s telesným, mentálnym a viacnásobným postihnutím rôzneho veku.

Cieľom je pripraviť žiakov na život v domácnosti (vykonávanie sebaobslužných činností, jednoduchých pracovných činností vrátane prác v domácnosti). Vzdelávací program praktickej školy sa ukončuje celkovým zhodnotením manuálnych zručností žiaka v rozsahu učiva určeného príslušným vzdelávacím programom. Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie o absolvovaní praktickej školy.

Štúdium na SPŠ je trojročné.

Predmety:

 Vzdelávacia oblasť  Predmety
 Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra
  Matematika a práca s informáciami Matematika
  Človek a spoločnosť Výchova k mravnosti a občianstvu
  Umenie a kultúra Hudobná výchova, výtvarná výchova
Zdravie a pohyb Telesná výchova
 

Odborno-praktické predmety

 

Rodinná výchova, zdravotná výchova

ručné práce a šitie, príprava jedál a výživa
domáce práce a údržba domácnosti

 Voliteľné predmety Pestovateľské práce, Remeselné práce
Pomocné práce v záhradníctve, aranžovanie
Pomocné práce v administratíve

 

Kontakt Súkromná praktická škola

                     Matice slovenskej 13, 080 01 Prešov

                 praktickaskola@gmail.com     www.barlicka.com/sps

                     tel. +421517498850

IČO 42227755, Stupeň vzdelania: ISCED 2C, kód školy S 501, kód odboru  677512