Seniors

Leisure Time Center

Cieľom CVČ Radosť je ponúknuť možnosti zmysluplného trávenia voľného času, spoločne zdieľať úspechy a rozvíjať priateľské vzťahy medzi zdravými a zdravotne znevýhodnenými deťmi, mládežou, ako aj staršími.

Senior Day Care Center

Denný stacionár je miesto, kde môžu seniori stráviť čas v príjemnom prostredí v spoločnosti svojich rovesníkov a majú možnosť nadviazať nové priateľstvá, zabudnúť na samotu a vyplniť voľný čas.

Senior Center

Zariadenie pre seniorov je určené starším ľudom, ktorí už nedokážu dostatočne uspokojiť svoje potreby a pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú sústavnú dvadsaťštyrihodinovú starostlivosť inej osoby.

Specialised Senior Center

Špecializované zariadenie je určené ľudom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby (stupeň odkázanosti je najmenej V) a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, demencia rôzneho typu etiológie.

Youth

Practical School

Praktická škola poskytuje nižšie stredné vzdelanie ISCED 2C, ktoré je súčasťou základného vzdelania. Škola poskytuje vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakov s telesným, mentálnym a viacnásobným postihnutím rôzneho veku.

Youth Day Care Center

V Dennom centre poskytujeme podporu pri získavaní alebo prehlbovaní zručností potrebných k samostatnému životu. Centrum funguje v pracovných dňoch od 7:00 do 15:30 a program je rozdelený na dopoludňajšiu a poobedňajšiu časť.

Protected Workshop

V rámci našej práce sa snažíme podporovať samostatnosť, ktorej dôležitou súčasťou je práca. Mladí so zdravotným znevýhodnením pracujú v chránenej dielni, v ponuke ktorej nájdete výrobky:

Leisure Time Center

Cieľom CVČ Radosť je ponúknuť možnosti zmysluplného trávenia voľného času, spoločne zdieľať úspechy a rozvíjať priateľské vzťahy medzi zdravými a zdravotne znevýhodnenými deťmi a mládežou.

Children

Early Intervention Center

Včasné diagnostikovanie problému či potenciálneho rizika vývinu u dieťaťa a následná vhodná intervencia môže zásadným spôsobom pomôcť znevýhodnenému dieťaťu v jeho optimálnom rozvoji.

Leisure Time Center

Cieľom CVČ Radosť je ponúknuť možnosti zmysluplného trávenia voľného času, spoločne zdieľať úspechy a rozvíjať priateľské vzťahy medzi zdravými a zdravotne znevýhodnenými deťmi, mládežou, ako aj staršími.

Family Center

Materské centrum Radosť bolo založené z iniciatívy mladých mamičiek v priestoroch občianského združenia Barlička na ul. Matici slovenskej 13 v Prešove.

Public

Documents

Na tomto mieste uverejňujeme povinne zverejňované zmluvy a dokumenty určené verejnosti.

Products and services

Popri sociálnych, vzdelávacích a voľnočasových aktivitách poskytujeme aj ďalšie služby, o ktorých budeme postupne informovať. Ponuku výrobkov našich chránených dielni môžete nájsť v našom e-shope: http://eshop.barlicka.com/

Our Premises

Svoje priestory ponúkame ďalším, stretávajú sa u nás neziskové iniciatívy, susedské schôdze, výročné členské stretnutia ako aj ďalší záujemcovia. Viac informácií o čase a podmienkach získate na našom telefónnom čísle: 051/749 8850.

News

Aktuálne informácie z prebiehajúcich aktivít môžete získať na našej FB stránke alebo sa cez kontaktný formulár môžete prihlásiť na odber noviniek v našom pravidelnom newslettri.

Projects

Top
Slovakia